بانک کشاورزی
   


بانک کشاورزی از سال 1388 همکاری خودرا با شرکت فن آوا در زمینه نصب ،پشتیبانی دستگاهای کارتخوان آغاز نموده و بیش از 50 هزار دستگاه کارتخوان توسط شرکت فن اوا کارت نصب و پشتیبانی میگردد

 

ورود به سایت بانک کشاورزی