فناواکارت
اعلام مشکل درگاه پرداخت اینترنتی IPG
اعلام مشکل درگاه پرداخت اینترنتی IPG

در صورت بروز خطا، مشکل و یا مغایرت در درگاه پرداخت اینترنتی شرکت فن آوا کارت

 

میتوانید مراتب را از طریق پست الکترونیکی و یا شماره تلفن مرکز تماس فن آوا کارت

 

پیگیری نمایید.

شماره مرکز تماس :

 

02143695000

 

آدرس پست الکترونیکی: 

 

IPG@fanavacard.ir